Een veilige en prettige leef- en leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat de school voor kinderen en leraren een veilige en prettige leefomgeving is, waar gezond geleerd, gewerkt en gespeeld kan worden. Een goede sfeer, rust en ordelijkheid, maar ook goede omgangsvormen dragen daaraan bij. Dat is thuis belangrijk, maar zeker ook op school, waar kinderen in groepsverband spelen en leren.
Daarom werken wij bewust aan het aanleren van goede gewoontes bij het leren, spelen, eten, opruimen enz. Respectvol om leren gaan met mensen en dingen om je heen is een doorlopend oefenproces. Regels en afspraken geven steun en duidelijkheid in dit leerproces. Er zijn afspraken voor in de klas, in de algemene ruimtes en voor op het speelplein. Zij worden aan het begin van het schooljaar in de klas besproken en toegelicht. Een aantal schoolregels, die ook voor ouders van belang zijn, zijn opgenomen in de schoolgidsbijlage.

Over plagen en pesten

Samen met leerlingen en ouders wil het team werken aan een sfeer van veiligheid, zodat de kinderen met plezier kunnen leren.
Daarbij maken we een onderscheid tussen plagen, lastig vallen en pesten.
Het is plagen als de kinderen aan elkaar gewaagd zijn. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Er is geen verliezer of winnaar.
Bij 'lastig vallen' is er geen sprake van plagen, maar vindt een kind het niet prettig wat de ander doet en wil die ook dat de ander stopt met zijn storend/lastig gedrag. Omdat lastig vallen vaak een voorbode kan zijn voor pestgedrag hebben we voor de kinderen een aantal regels opgesteld.
We zijn van mening dat die regels eenvoudig en overzichtelijk moeten zijn. Ook vinden we dat die regels er voor de kinderen die lastig gevallen worden, degene die lastig valt en de kinderen eromheen moeten zijn. Hiervoor hebben we met de kinderen enkele heldere afspraken gemaakt (zie hierna).
Deze regels worden op schoolniveau (weekopening) en op groepsniveau enkele keren per jaar aangekaart.

We gaan op een prettige manier met elkaar om.

Als ik lastig gevallen word door anderen dan:

  1. Zeg ik duidelijk dat ik er last van heb.
  2. Vraag aan de ander duidelijk om te stoppen.
  3. Als het andere kind niet luistert, ben je verplicht het tegen de meester of juffrouw te zeggen.
  4. Als je bij de leerkracht geweest bent, ga je zelf het andere kind halen.
  5. De ander is verplicht om mee te komen!

Als je iemand lastig valt:

je als de ander aangeeft dat hij / zij het niet leuk vindt!

(Als je niet stopt zie je hierboven wat er gaat gebeuren -> punt 3)

Als je iemand een ander ziet lastig vallen:

  1. Zeg met een groepje
  2. Als dat niet werkt, zeg je het tegen de meester of juffrouw

Over pesten..

Belangrijk is dat we het pesten, wanneer het zich voordoet, als een serieus probleem willen zien.

Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te spelen op een heel bedreigende manier. Bij pesten wordt structureel gescholden, geschopt, geroddeld, genegeerd, etc.. Dit gebeurt vaak met een vooropgezet plan. De pester misbruikt zijn macht. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pester.
Pesten heeft altijd meer dan één oorzaak. Pesten is ook nooit de schuld van één kind dat bijvoorbeeld 'nou eenmaal snel huilt'.

Voor de leerkrachten is er een protocol opgesteld, waarbij we ervan uitgaan dat in een bepaalde fase het pesten een gezamenlijk probleem wordt van de school en alle betrokken ouders.
Dat betekent dat ouders van de gepeste en de pester bij een voorval betrokken worden.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Veiligheid

Voor de veiligheid is een veiligheidsplan uitgewerkt. Deze is op school bij de directie in te zien.

Veiligheid in het verkeer

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/ politie/ theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde BVL te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.

Waarheen met vragen en opmerkingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen of problemen met betrekking tot de school aan de orde te stellen. Welke weg u het best kunt volgen hangt af van de aard van de vraag of het probleem. Als ouders vragen hebben over hun kind of over de lessen dan kunnen zij terecht bij de groepsleerkracht.
Bij onvoldoende resultaat kan de coördinator leerlingenzorg of de schoolleiding benaderd worden.
Met vragen op schoolniveau kunnen ouders, eventueel via de leerkracht, bij de schoolleiding terecht.