De onderbouw - algemeen

Vanaf groep 3 vormen de zes- of zevenjarige kinderen een vaste groep, die in principe tot het einde van de basisschool bijeen blijft.

De groepsleraar

Yggdrasil

De kinderen blijven gedurende meerdere jaren onder de hoede van dezelfde groepsleerkracht.
Zo leert de leraar de ontwikkeling van de klas en de kinderen diepgaander kennen en kan hij daarop inspelen in zijn onderwijs. Ons onderwijs wil daarmee onderwijs zijn dat ontstaat in de ontmoeting tussen leraar en kinderen.

Warmte, enthousiasme, inzet, betrokkenheid, plichtsgevoel, doorzettingsvermogen, dankbaarheid, respect en eerbied zijn kwaliteiten, die in het leven van onschatbare waarde zijn en die je leert van de mensen om je heen, thuis en op school. Als een kind op school ervaart, dat zijn meester of juf zich inspant, zoekt naar de juiste lesstof en naar zinvolle werkvormen, als het ziet dat de leraar enthousiast en gemotiveerd aan het werk is, zijn leerlingen "ziet" en erop inspeelt, dan krijgt het kind ook op deze wijze iets waardevols mee voor het leven.

Meerdere leraren in een groep

De meeste groepen hebben, naast de groepsleerkracht, een andere leerkracht, die de lessen verzorgt tijdens verlofdagen van de groepsleerkracht. Er vindt afstemming plaats over de lesstof.
Ook worden vaklessen soms gegeven door een leraar die een speciale binding heeft met een bepaald vak.
Zo vullen leraren elkaar aan in hun kwaliteiten en komt de groep kinderen in het lerarenteam breder in beeld.

De kinderen

In alle groepen zitten kinderen met verschillende temperamenten, talenten en achtergronden. De klas wordt gezien als een oefenplaats om de talenten te ontplooien, om de moed te ontwikkelen ze te tonen en ze te delen met andere kinderen. Daarmee is het ook een oefenplaats om respectvol te leren omgaan met alle verschillen. Kinderen, die op bepaalde gebieden meer- of minderbegaafd zijn, blijven deel van de sociale groep en worden hierbinnen zoveel mogelijk gestimuleerd, begeleid en geholpen.