Financiën

Overheidssubsidie

Onze school ontvangt overheidssubsidie volgens de geldende regelgeving. Daarmee financieren we het basis-onderwijsprogramma.

Verschil tussen ouderbijdrage en ouderschenkingen

Donaties

De ouderbijdrage is gekoppeld aan de groep(-en) waarin uw kind (-eren) zit. Van de ouderbijdrage worden de schoolreisjes, en kamp groep 7 en groep 8 betaald. De bedragen worden vermeld in de schoolgidsbijlage.

Ouderschenkingen

De ouderschenkingen gebruiken wij voor de specifieke invulling van het vrijeschoolonderwijs. Dit komt dus ten goede aan onderwijs, materiaal en specifieke projecten. Ouders dragen bij in de vorm van de jaarlijkse schenking aan de stichting Vrienden van Pallas. Deze stichting heeft onder andere als doelstelling het bijdragen aan de kosten die door de overheidssubsidie onvoldoende gedekt worden. Op de website van de stichting: vriendenvanpallas.nl vindt u alle informatie over deze stichting.

Besteding

De ouderschenking wordt besteed aan o.a.:

Verantwoording

Middels het plan van aanwending – en verslag, dat door MR wordt goedgekeurd en op de website is terug te vinden.

Procedure en betaling

De ouderschenking is wettelijk gezien vrijwillig. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een formulier, waarop zij aangeven hoeveel zij dat schooljaar willen bijdragen. Betaling geschiedt door storting van het toegezegde bedrag. De werkwijze wordt op het formulier vermeld.

De hoogte van de donatie

(zie ook tekst hierboven genoemde website)

Van ouders wordt een donatie naar draagkracht verwacht.

Fiscale aftrekbaarheid

We hebben drie keuzemogelijkheden voor u:

Bijdrage per kind per maand
basis extra extra plus
€ 10 € 20 € 30

De ouderschenking is fiscaal aftrekbaar. In het geval van een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar zelfs volledig. Vanaf 1-1-2014 kunnen periodieke schenkingen vastgelegd worden in een onderhandse schenkingsakte en is geen notariële akte meer noodzakelijk. Dit bespaart aanzienlijk in de kosten en verlaagd de drempel voor de fiscale aftrekbaarheid. De belastingdienst heeft hiervoor een eenvoudig model-schenkingsovereenkomst opgesteld ( zie ook op de website van de school). U kunt zelf bepalen of u dit fiscale voordeel deels aan de Stichting ten goede laat komen via een hogere donatie.

Documenten:

Formulier ouderschenking

Modelovereenkomst periodieke gift

Plan van aanwending

Toelichting vrijw. ouderschenkingen