Speciale leerlingenzorg

In iedere groep zijn er kinderen die op leergebied, op motorisch gebied of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kortere of langere tijd speciale zorgbehoeften hebben.

Vanaf schooljaar 2008-2009 werkt de Vrije School Peelland met een zelfontwikkelde zorgcyclus. Deze past geheel binnen de vrijeschoolvisie en binnen de zorgniveaus en afspraken binnen het samenwerkingsverband Helmond.

Uitgangspunten bij deze zorgcylcus zijn:

Concreter uitgewerkt denken we dat door de zorgcyclus:

De zorg rond de kinderen beter wordt gestroomlijnd. Dit doen we o.a. door in de jaarplanning de verschillende stappen op te nemen.

Schematisch ziet de zorgcyclus er als volgt uit:

 

Week 1-2

De zorgcyclus start met een inventarisering en in beeld krijgen van alle acties die op alle zorgniveaus plaatsvinden (zie hieronder). Dit gebeurt in het Interne Begeleiders Overleg (IBO) door de groepsleerkracht met de interne begeleider.
Er wordt gekeken wat de resultaten zijn van alle afspraken en acties en er worden nieuwe afspraken gemaakt. Tevens worden observaties, toetsresultaten en communicatiegegevens tussen ouders , andere leerkrachten en andere betrokkenen meegenomen in het gesprek. Afhankelijk van de informatie die zo verkregen wordt, wordt er een groepsplan gemaakt (bij grotere aantallen kinderen met een overeenkomstige ontwikkelingsbehoefte) of een Plan van Aanpak (bij een meer individuele ontwikkelingsbehoefte).

Week 3

De leerkracht werkt de plannen vanuit het IBO verder uit. Er wordt verder gezocht naar geschikt materiaal, werkwijze en de organisatorische uitwerking.

Week 4-16

De leerkracht voert de Plannen van Aanpak en zijn groepsplannen daadwerkelijk uit. Soms worden de plannen in twee periodes van vier weken uitgevoerd.

Week 17-21

Deze periode wordt gebruikt om te kijken of de geboden hulp ook daadwerkelijk beklijft.
In deze periode vindt ook weer de evaluatie in een nieuwe IBO plaats.
Er zijn twee periodes waarin gewerkt wordt met de groepsplannen. In de resterende tijd worden de aandachtspunten uit het IBO (intern begeleiders overleg) verwerkt in de maandtaken (zie bladzijde 20). Daarbij wordt afwisselend gewerkt naar behoeftes of talenten van het kind.
Het werken met een ontwikkelingsperspectief (enigszins vergelijkbaar met de vroegere handelingsplannen) valt buiten de zorgcyclus zoals die hierboven is weergegeven. In onderstaand stuk wordt duidelijk welke plaats het ontwikkelingsperspectief heeft binnen de zorgverbreding van onze school.

Niveaus van ondersteuning

Het uitgangspunt voor de zorgverbreding binnen Helmond en binnen de Vrije School Peelland zijn de verschillende zorgniveaus, die binnen het samenwerkingsverband worden gehanteerd en waar wij samengevat de volgende invulling aan hebben gegeven.
In principe is binnen het SamenWerkingsVerband afgesproken dat alle zorg valt binnen de zogenaamde basisondersteuning.
Indien de kinderen door de aangeboden basisondersteuning te weinig groeien in hun ontwikkeling kan er een arrangement aangeboden worden. Deze arrangementen worden extern ingekocht. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en heeft altijd in tijd- en geld een begrensde tijds- en geldinvestering.
Hieronder zijn de verschillende arrangementen globaal in kaart gebracht.

 

Een leerling gaat naar een volgend niveau als de hulp die geboden is op het betreffende niveau ontoereikend is gebleken.

Onder de basisondersteuning vallen bijvoorbeeld plannen van aanpak, een diagnostisch onderzoek of een nadere analyse van het probleem door de IB-er of een andere persoon binnen de school.
Er kan ook worden gekozen voor een externe diagnose. Al deze afspraken en acties worden in een overzichtelijk overzicht weergegeven.

Bij extra ondersteuning worden de ouders altijd intensief betrokken bij het proces. De procesverantwoordelijkheid op zorggebied ligt nu bij de IB-er, maar de leerkracht blijft altijd het eerste aanspreekpunt over de ontwikkeling van het kind.
Soms is meer inzicht in de hulpvraag van een kind nodig. Dan zijn er verschillende opties mogelijk:

De groepsleerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt

Als ouders met een zorg zitten, maken zij deze altijd bespreekbaar bij de leraar.
Ouders kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de IB-er.
Omdat de leraar eerste aanspreekpunt is, verlopen de contacten altijd via de groepsleraar.
De groepsleraar zal, indien door leraar en ouders of door IB-er gewenst, een afspraak maken voor een gesprek tussen ouders, leraar en de IB-er.

Passend Onderwijs op de Vrije School Peelland

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan. Doel van de wet is dat alle leerlingen, dus ook de leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet.
Om alle leerlingen een passende plek te bieden, zijn alle scholen en besturen in een regio gaan samenwerken.
Voor onze school betekent dat een samenwerkingsverband van 10 gemeenten met 24 schoolbesturen.