Het voorgezet onderwijs

Het onderwijs op de Vrije School Peelland is erop gericht dat de kinderen na groep 8 voortgezet onderwijs kunnen volgen Dat kan op de voortgezette vorm van vrijeschoolonderwijs in Eindhoven (Novalis College²) of in het reguliere voortgezet onderwijs. Op de middenbouw, die de eerste twee jaar van het voortgezet vrijeschoolonderwijs omvat, kunnen kinderen terecht die een vmboth, een havo- of vwo-advies hebben gekregen.

In de afgelopen vier jaar ging 35% van de schoolverlaters naar de middenbouw van de vrijeschool, het Novalis College in Eindhoven. De overige 65% vervolgde hun schoolloopbaan in het reguliere voortgezet onderwijs.

In onderstaande tabel krijgt u een inzicht over de uitstroom van kinderen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs

Onderwijstype VSPeelland
LWOO/VSO
(leerwegondersteunend,
voortgezet speciaal onderwijs)
2,5
VMBO basis of
kaderberoepsgericht
9,5
VMBO ? theoretische leerweg* 40,5
HAVO/VWO 47,5

* kinderen met vmbo-t/havo advies zijn hier ingedeeld

Ruim 20% van de kinderen ging naar het NOVALIS College (voortgezet vrijeschoolonderwijs) in Eindhoven.

Het schoolverlatersonderzoek

Bij de overstap naar het vervolgonderwijs vraagt het voortgezet onderwijs aan de basisschool om het schooladvies en daarnaast om een onafhankelijk advies. In dat verband doen alle kinderen van groep 8 rond de maand februari een schoolverlatersonderzoek. Het is bedoeld als ondersteuning van het advies van de groepsleraar. Dit onderzoek wordt afgenomen door een consulent van de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen.

² Voor meer informatie over
het vervolgonderwijs op de
middenbouw en bovenbouw
van de vrijeschool:

 Novalis College
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
tel. 040-2969310
fax 040-2969311
e-mail: post@novalis.nl
website: www.novalis.nl