Kindercentrum de Kindertuin

Kinderopvang De Kindertuin

Vanaf 1 februari 2016 wordt er op de Vrije School Peelland Kinderopvang aangeboden voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Het gaat om voorschoolse, 'tussenschoolse' en naschoolse opvang. Deze opvang zal plaatsvinden in en om de ruimtes van Peutergroep Hompeltje.

De kindertuin heeft ook een peutergroep onder zijn beheer. Dit is peutergroep Hompeltje. Zodra de peuters 2 ½ jaar zijn, komen ze in de peutergroep.

U kunt uw kind natuurlijk ook alleen voor de peutergroep inschrijven. Er zijn peutergroepen op de maandag / donderdag en op de dinsdag/vrijdag. De peutergroeptijd is van 8:30 - 11:30 uur.

Verdere informatie over tijden en tarieven kunt u opvragen via kindertuin@stichting-istia.nl.

U kunt ook bellen naar: 06 - 83361360

Meer informatie kunt u verkrijgen op de website van de kindertuin. http://www.kindertuin-helmond.nl/

Bekijk de folder

Doel en werkwijze

De Kindertuin valt organisatorisch onder de Stichting Istia die kinderdagcentra verenigt die op antroposofische grondslag kinderopvang bieden. De kinderdagcentra van stichting Istia (http://www.stichting-istia.nl/) zijn gelieerd aan vrijescholen, in het bijzonder de vrijescholen die deel uitmaken van Stichting Pallas.

Stichting Istia is opgericht op 1 januari 2014 en komt voort uit verschillende initiatieven in kinderopvang zoals die bestonden bij vrijescholen. De doelstelling van Istia is in de statuten vastgelegd en luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel het opzetten, in stand houden en ontwikkelen van uiteenlopende vormen van kinderopvang voor nul- tot vierjarigen, peuteropvang voor twee- tot vierjarigen en voor- en tussenschoolse opvang voor vijf- tot twaalfjarigen alsook in de toekomst nog te ontwikkelen of ter hand te nemen vormen van kinderopvang die hieraan verwant of hierop aanvullend zijn. De kinderopvang van Istia is gestoeld op de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een voor ouders/verzorgers opzetten en in stand houden en ontwikkelen van kinderopvang, hiertoe medewerkers met passende kwaliteit en kwalificaties in te zetten en het inbedden van de kinderopvang in de lokale en regionale infrastructuur in vrijeschoolonderwijs en het hier op passende wijze onderhouden van contacten met relevante organisaties alsook de gemeentelijke overheid/-heden.

Pedagogiek, toegespitst op BSO

In onze BSO zijn kinderen van 4 tot 12 jaar; elke leeftijd kent zijn eigen ontwikkeling en heeft zijn eigen wensen en behoeftes. Daar houden wij rekening mee. Uitgangspunt bij onze buitenschoolse opvang is huiselijkheid. De ruimtes zijn ingericht als een gezellige huiskamer. Om de kinderen te stimuleren om zichzelf zinvol bezig te houden, hebben wij - in tegenstelling tot de meeste huiskamers - geen computer of televisie.

Elk kind heeft er in principe recht op om in zijn vrije tijd te doen wat hij zelf wil. Wel is het belangrijk om een bepaald ritme in de middag te hebben met vaste spel- en eet- en drinkmomenten. Dat geeft houvast en zorgt voor in- en uitademing. Omdat we in al onze activiteiten eerbied voor de wereld om ons heen willen laten zien, bieden we in principe biologische of biologisch-dynamische voeding aan. Bij de maaltijd zitten de kinderen aan tafel. Voor het eten zeggen we een spreuk, na het eten sluiten we gezamenlijk de maaltijd af.

© Christoforus Apeldoorn