Aanmeldprocedure

 

Aanmelding en toelating

Peuters

Uw peuter kunt u aanmelden voor peutergroep "Hompeltje" bij de administratie van onze school. De hoofdleidster neemt vervolgens contact met u op om verdere afspraken te maken. Voor ouders die eerst een kijkje willen nemen in de peutergroepen worden door het jaar heen "inloopochtenden" gehouden. De data vindt u in de schoolgidsbijlage en in het activiteitenoverzicht.

Basisschool

Om in het traject van aanmelding te komen, neemt u contact op met de administratie van de school. Zij noteert de gegevens van het kind (NAW en geboortedatum en evt. de groep waarin het kind zit). Zij geeft vervolgens deze gegevens door aan de schoolleiding. De schoolleiding kan dan in overleg met u een datum voor een eerste gesprek afspreken.

Door de invoering van Passend Onderwijs is de procedure voor aanname van nieuwe leerlingen veranderd. Belangrijk punt daarbij is of de school kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte die kinderen nodig hebben. Om dat helder in beeld te krijgen zijn er drie fasen in de aannameprocedure:

  1. De oriëntatiefase (vooral bedoeld voor ouders die de school nog niet kennen). In deze fase krijgen de ouders de ruimte om de school in al zijn aspecten te leren kennen. Dat kan door een open dag, een inloopochtend, een informatieavond of een persoonlijk gesprek. Er wordt altijd vóór het oriëntatiegesprek een informatiepakket toegestuurd. U kunt dit informatiepakket ook al via de website aanvragen onder kopje aanmelden. Ouders bepalen dan voor zichzelf of onze school de school voor hun kind gaat worden. Gezien de achtergronden van de school vinden we dit een belangrijke fase.
  2. De aanmeldfase. Na fase 1 kan er voor kinderen jonger dan drie jaar een vooraanmelding komen, kinderen worden dan op de lijst voor mogelijke plaatsing gezet. Voor kinderen die al vier jaar zijn en al op een andere basisschool zitten is de vooraanmelding niet van toepassing.

De daadwerkelijke aanmelding kan pas vanaf drie jaar (advies is 3 ½ jaar). Na schriftelijke aanmelding kan er een aanmeldgesprek met de ouders plaatsvinden. Dat geldt in ieder geval voor alle kinderen die niet op het Hompeltje hebben gezeten. Tevens is er contact met de voorschoolse opvang of de school van herkomst van de kinderen. In dit aanmeldgesprek wordt nader onderzocht of het kind specifieke ondersteuning nodig heeft. In deze fase is de interne begeleider altijd betrokken in het proces. U kunt uw kind maar op één school tegelijk aanmelden.

In principe maken ouders een schoolkeuze voordat het kind vier jaar wordt. Het komt ook voor dat ouders vragen om een kind te plaatsen in een hoger leerjaar (bv. bij een verhuizing). Er is dan sprake van een wisseling van basisschool. Toelating zal dan pas plaatsvinden als aangenomen mag worden dat een overstap naar onze school tot een goede ontwikkeling van het betreffende kind kan leiden. Het aanmeldtraject start dan altijd met de oriëntatiefase. Voor wisseling van school zal met de ouders altijd het gesprek worden aangegaan over de beweegredenen om van school te veranderen, de bewuste keuze om naar een vrije school te gaan en de vragen die de ouders hebben over de school.

  1. De inschrijvingsfase. Als er geen ondersteuningsbehoefte voor het kind nodig is of de school denkt daar voldoende inhoud aan te kunnen geven, dan wordt het kind officieel ingeschreven. Ouders ontvangen dan een uitgebreider inschrijfformulier. Voor de kinderen die in groep 1 gaan starten heeft de leerkracht met de ouders ongeveer 4 weken voor de start een intakegesprek. Op de eerste schooldag wordt het kind opgenomen in de digitale administratie van de school en is uw kind daadwerkelijk ingeschreven.

Voor kinderen die al op een basisschool zitten (zij-instromers) vindt er in de inschrijvingsfase nog een gesprek plaats tussen ouders en de nieuwe leerkracht(-en). Het kind wordt dan ook uitgenodigd om met de leerkracht kennis te maken. Na dit laatst gesprek valt de uiteindelijke beslissing voor inschrijving.

Indien er onvoldoende plaatsen voor kinderen zijn hanteren we enkele kriteria die de volgorde van plaatsing bepalen:

  1. Heeft het kind al broertjes en/of zusjes op school?
  2. Heeft het kind op peutergroep "het Hompeltje" gezeten?
  3. Is er een vooraanmelding al geweest?

 

Wachtlijsten

Voor sommige groepen is het aantal aanmeldingen groter dan de mogelijkheid tot plaatsing. In die gevallen werken we met een wachtlijst.

Scroll naar boven