Leerlingenzorg

 

Belangrijke documenten:

Passend Onderwijs op Vrije School Peelland

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan. Doel van de wet is dat alle leerlingen, dus ook de leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Om alle leerlingen een passende plek te bieden, zijn alle scholen en besturen in een regio gaan samenwerken.

Voor onze school betekent dat een SamenWerkingsVerband van 10 gemeenten met 24 schoolbesturen.

 

Leerlingenzorg

In iedere groep zijn er kinderen die op leergebied, op motorisch gebied of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kortere of langere tijd een ondersteuningsbehoefte hebben.

Vrije School Peelland werkt met een zelfontwikkelde zorgcyclus. Deze past binnen de vrijeschoolvisie en binnen de zorgniveaus en afspraken binnen het samenwerkingsverband Helmond.

 

Uitgangspunten bij deze zorgcyclus zijn:

Door de cyclus verzekeren we ons van een aantal instap- en evaluatiemomenten om de ondersteuning rond de kinderen optimaal te laten verlopen.

Door te werken met afgesproken procedures en formulieren willen we eenduidig, transparant en helder zijn over de wijze waarop we met de zorgbehoeftes van de kinderen omgaan.

De zorgcyclus geeft goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen en door planmatig te werken kan er adequaat in te kunnen gaan op de verschillen en talenten van de kinderen.

Concreter uitgewerkt denken we dat door de zorgcyclus:

  • De ondersteuning rond de kinderen beter wordt gestroomlijnd. Dit doen we o.a. door in de jaarplanning de verschillende stappen op te nemen.
  • Zo creëren we een bredere verantwoordelijkheid.
  • Door met kernachtige groepsoverzichten te werken krijgen we na de overlegsituaties een beter zicht op wat er gebeurd is en wat er nog moet gebeuren.
  • Er vindt door regelmatige geplande evaluaties een borging en terugkoppeling plaats van gemaakte afspraken.
  • Er komt een duidelijker beeld over wat werkt en wat niet.
  • Door rustperiodes in te bouwen krijgen we duidelijkheid over wat van de aanpak beklijft en wat niet.

De uitvoering van de zorgcyclus is als volgt:

De zorgcyclus start met een inventarisering en in beeld krijgen van de ontwikkeling van alle leerlingen. In het Interne Begeleiders Overleg (IBO) stemt de groepsleerkracht met de interne begeleider de koers voor komende periode af.

Er wordt gekeken naar de opbrengsten van de toetsen, de analysegegevens en de resultaten van lopende acties. Tevens worden observaties en communicatiegegevens tussen ouders, andere leerkrachten en andere betrokkenen meegenomen in het gesprek. Afhankelijk van de informatie die zo verkregen wordt, worden nieuwe afspraken gemaakt.

De leerkracht en IB-er werken de afspraken vanuit het IBO verder uit. Er wordt verder gezocht naar geschikt materiaal, werkwijze en de organisatorische uitwerking.

De leerkracht voert vervolgens de gemaakte plannen uit en koers tussentijds bij waar nodig.

 

Het werken met een OntwikkelingsPersPectief valt buiten de zorgcyclus zoals die hierboven is weergegeven. In onderstaand stuk wordt duidelijk welke plaats het ontwikkelingsperspectief heeft binnen de zorgverbreding van onze school.

Niveaus van ondersteuning

Het uitgangspunt voor de zorgverbreding binnen Helmond en binnen de Vrije School Peelland zijn de verschillende zorgniveaus, die binnen het samenwerkingsverband worden gehanteerd en waar wij samengevat de volgende invulling aan hebben gegeven.

Binnen het SamenWerkingsVerband is afgesproken dat alle zorg valt binnen de zogenaamde basisondersteuning.

Indien de kinderen binnen de aangeboden basisondersteuning structureel te weinig groeien in hun ontwikkeling, wordt door de IB-er onderzocht of er een arrangement aangeboden kan worden. Deze arrangementen worden extern ingekocht. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en heeft een begrensde tijds- en geldinvestering.

Binnen de basisondersteuning valt:

Onder de basisondersteuning vallen bijvoorbeeld plannen van aanpak of een diagnostisch onderzoek.

Soms is meer inzicht in de hulpvraag van een kind nodig. Dan zijn er verschillende opties mogelijk:

Er kan een kinderbespreking in het bouwoverleg ( wekelijks overleg van kleuterbouw of midden/bovenbouw) met een deel van het team plaatsvinden. Er wordt dan vooraf een hulpvraag geformuleerd.

Er kan een kinderbespreking op teamniveau plaatsvinden.

Een kind wordt besproken in het ‘brede zorgteam’. Dit brede zorgteam kan een verschillende samenstelling hebben. Dit is afhankelijk van het te bespreken kind. In ieder geval zitten de IB-er, waar mogelijk de leerkracht van het kind, de Sociale Teams medewerker vanuit de Gemeente, de G.G.D. verpleegkundige en in het team. Daar kunnen externen aan toegevoegd worden zoals leerplichtambtenaar, wijkagent, orthopedagoog. Met dit ‘brede zorgteam’ beogen we voor leerlingen en ouders vroegtijdig snelle, goede en afgestemde zorg te bieden, wanneer op school belemmeringen in het leren, het opgroeien of opvoeden gesignaleerd worden. Het kan zijn dat u als ouders uitgenodigd wordt om in dit overleg te participeren.

 

Bij een arrangement moet men denken aan specifieke begeleiding van een deskundige voor kinderen met een visuele beperking of een plek op het S(B)O. Het SWV biedt ook enkele arrangementen aan.

 

Er is binnen het SWV ook een scholenkring ingericht. Daarin bespreken afgevaardigden van de wijkscholen met elkaar over ingebrachte leerlingen om te kijken of een andere school passendere zorg kan bieden aan een leerling.

 

Communicatie rondom extra ondersteuning

De groepsleerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt.

Als ouders met een zorg zitten, maken zij deze altijd bespreekbaar bij de leraar.

Omdat de leraar eerste aanspreekpunt is, verlopen de contacten altijd via de groepsleraar.

Ouders nemen niet rechtstreeks contact op met de IB-er, dat gaat via de leraar om de zuiverheid in de communicatie te bewaken.

De groepsleraar zal, indien door leraar en ouders of door IB-er gewenst, een afspraak maken voor een gesprek tussen ouders, leraar en de IB-er.

 

 

Scroll naar boven