Leerlingenzorg

 

Belangrijke documenten:

Speciale leerlingenzorg

In iedere groep zijn er kinderen die op leergebied, op motorisch gebied of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kortere of langere tijd speciale zorgbehoeften hebben.

Vanaf schooljaar 2008-2009 werkt de Vrije School Peelland met een zelfontwikkelde zorgcyclus. Deze past geheel binnen de vrijeschoolvisie en binnen de zorgniveaus en afspraken binnen het samenwerkingsverband Helmond.

Uitgangspunten bij deze zorgcylcus zijn:

Door de cyclus verzekeren we ons van een aantal instap- en evaluatiemomenten om de zorg rond de kinderen optimaal te laten verlopen.

Door te werken met afgesproken procedures en formulieren willen we eenduidig, transparant en helder zijn over de wijze waarop we met de zorgbehoeftes van de kinderen omgaan.

Uit onderzoek blijkt dat veel leerproblemen in het onderwijs ontstaan door te weinig af te stemmen op de verschillen van leerbehoefte van leerlingen en te weinig zorg te bieden aan zwakke of achterblijvende leerlingen. Wij denken door de zorgcyclus goed zicht te krijgen op de achterblijvende leerlingen en door het werken met groepsactieplannen en plannen van aanpak adequaat in te kunnen gaan op de verschillen en talenten van de kinderen.

Concreter uitgewerkt denken we dat door de zorgcyclus:

  • De zorg rond de kinderen beter wordt gestroomlijnd. Dit doen we o.a. door in de jaarplanning de verschillende stappen op te nemen.
  • Zo creëren we een bredere verantwoordelijkheid.
  • Door met kernachtige groepsoverzichten te werken krijgen we na de overlegsituaties een beter zicht op wat er gebeurd is en wat er nog moet gebeuren.
  • Er vindt door regelmatige geplande evaluaties een borging en terugkoppeling plaats van gemaakte afspraken.
  • Er komt een duidelijker beeld over wat werkt en wat niet.
  • Door rustperiodes in te bouwen krijgen we duidelijkheid over wat van de aanpak beklijft en wat niet.

Schematisch ziet de zorgcyclus er als volgt uit:

Week 1-2

De zorgcyclus start met een inventarisering en in beeld krijgen van alle acties die op alle zorgniveaus plaatsvinden (zie hieronder). Dit gebeurt in het Interne Begeleiders Overleg (IBO) door de groepsleerkracht met de interne begeleider.

Er wordt gekeken wat de resultaten zijn van alle afspraken en acties en er worden nieuwe afspraken gemaakt. Tevens worden observaties, toetsresultaten en communicatiegegevens tussen ouders , andere leerkrachten en andere betrokkenen meegenomen in het gesprek. Afhankelijk van de informatie die zo verkregen wordt, wordt er een groepsplan gemaakt (bij grotere aantallen kinderen met een overeenkomstige ontwikkelingsbehoefte) of een Plan van Aanpak (bij een meer individuele ontwikkelingsbehoefte).

Week 3

De leerkracht werkt de plannen vanuit het IBO verder uit. Er wordt verder gezocht naar geschikt materiaal, werkwijze en de organisatorische uitwerking.

Week 4-16

De leerkracht voert de Plannen van Aanpak en zijn groepsplannen daadwerkelijk uit. Soms worden de plannen in twee periodes van vier weken uitgevoerd.

Week 17-21

Deze periode wordt gebruikt om te kijken of de geboden hulp ook daadwerkelijk beklijft.

In deze periode vindt ook weer de evaluatie in een nieuwe IBO plaats.

Er zijn twee periodes waarin gewerkt wordt met de groepsplannen.

Het werken met een ontwikkelingsperspectief (enigszins vergelijkbaar met de vroegere handelingsplannen) valt buiten de zorgcyclus zoals die hierboven is weergegeven. In onderstaand stuk wordt duidelijk welke plaats het ontwikkelingsperspectief heeft binnen de zorgverbreding van onze school.

Niveaus van ondersteuning

Het uitgangspunt voor de zorgverbreding binnen Helmond en binnen de Vrije School Peelland zijn de verschillende zorgniveaus, die binnen het samenwerkingsverband worden gehanteerd en waar wij samengevat de volgende invulling aan hebben gegeven.

In principe is binnen het SamenWerkingsVerband afgesproken dat alle zorg valt binnen de zogenaamde basisondersteuning.

Indien de kinderen door de aangeboden basisondersteuning te weinig groeien in hun ontwikkeling kan er een arrangement aangeboden worden. Deze arrangementen worden extern ingekocht. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders en heeft altijd in tijd- en geld een begrensde tijds- en geldinvestering.

Hieronder zijn de verschillende arrangementen globaal in kaart gebracht.

Een leerling gaat naar een volgend niveau als de hulp die geboden is op het betreffende niveau ontoereikend is gebleken.

Onder de basisondersteuning vallen bijvoorbeeld plannen van aanpak, een diagnostisch onderzoek of een nadere analyse van het probleem door de IB-er of een andere persoon binnen de school.

Er kan ook worden gekozen voor een externe diagnose. Al deze afspraken en acties worden in een overzichtelijk overzicht weergegeven.

Bij extra ondersteuning worden de ouders altijd intensief betrokken bij het proces. De procesverantwoordelijkheid op zorggebied ligt nu bij de IB-er, maar de leerkracht blijft altijd het eerste aanspreekpunt over de ontwikkeling van het kind.

Soms is meer inzicht in de hulpvraag van een kind nodig. Dan zijn er verschillende opties mogelijk:

Er kan een ‘smalle’ kinderbespreking in het bouwoverleg ( wekelijks overleg van kleuterbouw – onderbouw of bovenbouw) met een deel van het team plaatsvinden. Er wordt dan vooraf een hulpvraag geformuleerd.

Een kind wordt besproken in het ‘brede zorgteam’. Dit brede zorgteam kan een verschillende samenstelling hebben. Dit is afhankelijk van het te bespreken kind. In ieder geval zitten de IB-er, de leerkracht van het kind, de opvoedondersteuner, de G.G.D. verpleegkundige en de directeur vast in het team. Daar kunnen externen aan toegevoegd worden zoals leerplichtambtenaar, wijkagent, orthopedagoog. Met dit ‘brede zorgteam’ beogen we voor leerlingen en ouders vroegtijdig snelle, goede en afgestemde zorg te bieden, wanneer op school belemmeringen in het leren, het opgroeien of opvoeden gesignaleerd worden. Het kan zijn dat u als ouders uitgenodigd wordt om in dit overleg te participeren.

Er bestaat ook een ‘brede kinderbespreking’. In deze bespreking bestuderen de leraren met elkaar de ontwikkelingsvraag van een kind.

De groepsleerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt

Als ouders met een zorg zitten, maken zij deze altijd bespreekbaar bij de leraar.

Ouders kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de IB-er.

Omdat de leraar eerste aanspreekpunt is, verlopen de contacten altijd via de groepsleraar.

De groepsleraar zal, indien door leraar en ouders of door IB-er gewenst, een afspraak maken voor een gesprek tussen ouders, leraar en de IB-er.

 

Passend Onderwijs op de Vrije School Peelland

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van start gegaan. Doel van de wet is dat alle leerlingen, dus ook de leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Om alle leerlingen een passende plek te bieden, zijn alle scholen en besturen in een regio gaan samenwerken.

Voor onze school betekent dat een samenwerkingsverband van 10 gemeenten met 24 schoolbesturen.

Scroll naar top