Kind en Toekomst

 

Toekomstgericht onderwijs

Wij proberen ons onderwijs zodanig vorm te geven dat het niet enkel overdracht van informatie is, niet slechts het oefenen en verder ontwikkelen van vaardigheden. Waar het vooral om gaat is dat er bij de kinderen een innerlijk vuur wordt ontstoken en aangewakkerd. Wij wekken de nieuwsgierigheid voor de wereld om hen heen. Vanuit het zo ontstane enthousiasme willen ze meer gaan ontdekken.

 

Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen zelf leren om keuzes te maken in een wereld die een onstuitbare hoeveelheid informatie en indrukken over hen uitstort. Het is belangrijk dat kinderen zelfstandig leren na te denken, goede vragen te stellen en te bepalen hoe antwoorden gevonden kunnen worden.

Bovendien is het van levensbelang dat een kind zich niet alleen intellectueel (hoofd) ontwikkelt, maar zich ook sociaal ontwikkelt (hart) en in staat is aan te pakken, dingen te maken en scheppen met zijn handen. Het één versterkt het ander. Want uiteindelijk heeft de toekomstige wereld mensen nodig die zelfstandig handelend, denkend en sociaal in het leven staan, die in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken in een voortdurend veranderende wereld.

“Men dient niet te vragen: wat moet de mens weten en kennen voor de bestaande sociale orde? Maar : wat is in de mens in aanleg aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld worden? Dan zal het mogelijk zijn de sociale orde steeds nieuwe krachten toe te voeren uit de opgroeiende generatie.
Dan zal altijd datgene in die orde leven wat de tot haar toetredende volledige mensen ervan maken; daarentegen zal niet van de opgroeiende generatie gemaakt worden wat de bestaande sociale organisatie ervan wil maken”
Rudolf Steiner

Het voorgezet onderwijs

Het onderwijs op de Vrije School Peelland is erop gericht dat de kinderen na groep 8 voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dat kan op de voortgezette vorm van vrijeschoolonderwijs in Eindhoven (Novalis College ²) of in het reguliere voortgezet onderwijs. Op de middenbouw, die de eerste twee jaar van het voortgezet vrijeschoolonderwijs omvat, kunnen kinderen terecht die een vmbo-t-, een havo- of vwo-advies hebben gekregen.

Voor meer informatie over het vervolgonderwijs op de vrijeschool:
Novalis College
Sterrenlaan 16
5631 KA Eindhoven
tel. 040-2969310
e-mail: post@novalis.nl
website: www.novalis.nl

In onderstaande tabel krijgt u een een beeld van de gemiddelde uitstroom over de afgelopen jaren van kinderen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs

  • LWOO/VSO (leerwegondersteunend, voortgezet speciaal onderwijs) 2,5%
  • VMBO basis of kaderberoepsgericht 9,5%
  • VMBO ? theoretische leerweg 40,5% (kinderen met vmbo-t/havo advies zijn hier ingedeeld)
  • HAVO/VWO 47,5%

Doorstroomtoets basisschool

Bij de overstap naar het vervolgonderwijs vraagt het voortgezet onderwijs aan de basisschool om het schooladvies en daarnaast om een onafhankelijk advies. In dat verband doen alle kinderen van groep 8 een erkende doorstroomtoets. Het is bedoeld als ondersteuning van het advies van de groepsleraar. Op onze school is dit de IEP-doorstroomtoets.

Scroll naar boven