Ouderdonaties

 

Formulieren:

Bij de start van de Vrije School draaiden we volledig op de bijdrages van de ouders. Er kwam geen overheidsfinanciering aan te pas. Als deze ouders niet bereid waren geweest om de school te betalen, dan hadden we helemaal niet bestaan.

Drie jaar na de oprichting kwam er financiering van de overheid bij. Dat gebruiken we nog altijd voor het onderwijsprogramma. Maar dit is helaas niet voldoende om de kwaliteit te leveren die we nastreven.

Betrokken ouders staan aan de basis van de Vrije School. We kunnen niet zonder ze. Zo helpen ze bijvoorbeeld met het organiseren van feesten en de Jaarmarkt, ze poetsen en bouwen, en vervullen een rol als klassenouder.

Én ze leveren een financiële bijdrage.

Daarmee kunnen we zaken bekostigen die wij belangrijk vinden voor de kinderen. Hier een aantal voorbeelden:

  • specifieke leermiddelen, zoals bijenwas, houten speelgoed kleuters en wol
  • onderhoud van tuin, gebouw en inrichting voor het deel dat door overheidssubsidie onvoldoende gedekt wordt
  • kosten voor jaarfeesten
  • personeel dat niet uit de overheidssubsidie bekostigd wordt
  • projecten, zoals talentontwikkeling

We ontvangen op twee manier gelden van ouders: de ouderbijdrage en ouderschenkingen.

De ouderbijdrage is gekoppeld aan de groep(-en) waarin uw kind (-eren) zit. Van de ouderbijdrage worden de bijvoorbeeld de schoolreisjes en de kampen voor groep 7 en 8 betaald. De bedragen worden vermeld in de schoolgidsbijlage.

De ouderschenkingen gebruiken wij voor de specifieke invulling van het vrijeschoolonderwijs. Dit komt dus ten goede aan onderwijs, materiaal en specifieke projecten.

Vrienden van Pallas

Ouders dragen bij in de vorm van de jaarlijkse schenking aan de stichting Vrienden van Pallas. Deze stichting heeft onder andere als doelstelling het bijdragen aan de kosten die door de overheidssubsidie onvoldoende gedekt worden. Op de website van de stichting: vriendenvanpallas.nl vindt u alle informatie over deze stichting.

Verantwoording

In het plan van aanwending staat hoe de gelden zijn besteed. Dit verslag wordt door de MR goedgekeurd.

Procedure en betaling

De ouderschenking is wettelijk gezien vrijwillig. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een formulier, waarop zij aangeven hoeveel zij dat schooljaar willen bijdragen. Betaling geschiedt door storting van het toegezegde bedrag. De werkwijze wordt op het formulier vermeld.

De hoogte van de donatie

Van ouders wordt een donatie naar draagkracht verwacht.

We hebben drie keuzemogelijkheden voor u:

Bijdrage per kind per maand
basis extra extra plus
€ 10 € 20 € 30

De ouderschenking is fiscaal aftrekbaar. In het geval van een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar zelfs volledig. Vanaf 1-1-2014 kunnen periodieke schenkingen vastgelegd worden in een onderhandse schenkingsakte en is geen notariële akte meer noodzakelijk. Dit bespaart aanzienlijk in de kosten en verlaagd de drempel voor de fiscale aftrekbaarheid. De belastingdienst heeft hiervoor een eenvoudig model-schenkingsovereenkomst opgesteld (zie link bovenaan deze pagina). U kunt zelf bepalen of u dit fiscale voordeel deels aan de Stichting ten goede laat komen via een hogere donatie.

Scroll naar boven