Organisatie

 

Stichting Pallas

Vrije School Peelland maakt onderdeel uit van Stichting Pallas. Stichting Pallas bestaat sinds 2001 en verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. Centraal in het onderwijs staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Voor meer informatie over Stichting Pallas: Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland.

 

Schoolleiding

Vrije School Peelland heeft een schoolleider die het schoolteam aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De schoolleider werkt onder leiding en aansturing van de bestuurder (College van Bestuur) die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen de stichting. De bestuurder en de schoolleiders worden ondersteund door de stafmedewerkers op de beleidsgebieden financiën, personeel en onderwijs. Schoolleiders, bestuurder en stafmedewerkers stemmen hun werkzaamheden af in het schoolleidersoverleg.

Stichting Vrienden van Pallas

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtengoed in het onderwijs. De stichting wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regeling.

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Bij het samenwerken van mensen kunnen soms beslissingen worden genomen en handelingen worden verricht of juist nagelaten, die aanleiding kunnen zijn voor een klacht. Het is wettelijk verplicht dat iedere school een klachtenregeling heeft, zodat leerlingen en hun ouders, maar ook de personeelsleden en het bestuur weten welke procedure van toepassing is bij het behandelen van een klacht.

Klachtenregeling

Bij het afhandelen van klachten is het van belang dat de juiste procedure wordt gevolgd.

  1. Het eerste aanspreekpunt is de klassenleerkracht. In veel gevallen kunnen klachten hier worden opgelost als het gaat om pedagogische vraagstukken, omgangsproblemen, praktische vragen, enzovoorts.
  2. Indien dit onvoldoende tot een bevredigend resultaat leidt, kan de schoolleider worden benaderd.
  3. Wanneer de leerkracht en de schoolleider de klacht niet tot tevredenheid weten op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen met het bestuur, te bereiken via info@stichtingpallas.nl.
  4. Wanneer ook na de inspanningen van de schoolleiding en het bestuur de klacht blijft voortbestaan komt de externe klachtencommissie in beeld. De landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, waarbij stichting Pallas is aangesloten, valt onder de Stichting geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) te bereiken via postbus 82324, 2508 EH Den Haag, tel. Nr. 070-3861697 of via info@gcbo.nl

Voor meer informatie wordt verwezen naar de klachtenregeling van stichting Pallas (www.stichtingpallas.nl).

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van stichting Pallas is de heer Th. v/d Gazelle. Leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen vertrouwelijke vraagstukken met hem bespreken. Contactgegevens: Dhr. Th. v/d Gazelle, gsm.nr.: 06-14726394. Er is evt. ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

Vertrouwensinspecteur

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een vertrouwensinspecteur. Bij de onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs werkzaam bij wie men terecht kan voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van (seksuele) intimidatie en seksueel misbruik; (fysiek) geweld; grove pesterijen e.d. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 3 111.

Overige informatie Stichting Pallas

Overige informatie over Stichting Pallas, waaronder de klachtenregeling, klokkenluidersregeling en gegevens over de vertrouwenspersoon is te vinden op Stichting Pallas | Vrijescholen in Midden en Zuid Nederland.

Scroll naar boven