De ouders

Deze website en de schoolgids biedt u een eerste algemene kennismaking. Als uw kind eenmaal bij ons op school is, dan leert u de school, het onderwijs en de achtergronden geleidelijk beter kennen.

Dit gebeurt op:

Ouderavonden

Per groep worden elk jaar twee klassenouderavonden gegeven. Deze avonden zijn bestemd voor de ouders van de betreffende groep. Op de klassenouderavonden worden de ouders geïnformeerd over de inhoud en achtergronden van de leerstof van het betreffende leerjaar en worden pedagogische thema’s en praktische zaken besproken.

Ouders worden altijd verwacht op deze avonden. Om een indruk te krijgen van de manier waarop de kinderen de leerstof verwerken liggen ook de schriften en ander leerlingenwerk ter inzage. Een deel van het werk mag voor een paar dagen mee naar huis. Op deze wijze kunnen de kinderen, trots als ze zijn op hun werk, ook de ouders bij de schoolactiviteiten betrekken. Omgekeerd heeft interesse van de ouders een belangrijke toegevoegde waarde voor de kinderen.

Algemene ouderavond

Eén keer per jaar is er een algemene ouderavond, die bestemd is voor alle ouders van de school.

Informatiebijeenkomsten

Elk jaar verzorgt de school een aantal informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor nieuwe ouders en belangstellenden, maar ze zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerde ouders van school. Op deze bijeenkomsten geven we informatie over de uitgangspunten van het vrijeschool onderwijs, over het leerplan en over de werkwijze op de Vrije School Peelland.

Leerlingvolgsysteem

Om de vaardigheden van de kinderen op het gebied van lezen, spellen en rekenen te volgen worden halfjaarlijks een aantal onafhankelijke, objectieve leerlingvolgsysteemtoetsen afgenomen.

Daarnaast neemt de groepsleraar andere ontwikkelingsgegevens op in zijn volgsysteem. Hij verkrijgt die gegevens uit het werk van de kinderen, observaties, gesprekken, leerlingbesprekingen e.d. Het totaal van alle gegevens biedt hem de mogelijkheid de ontwikkeling van de kinderen zo breed mogelijk te volgen.

 

Rapportage aan de ouders

Halfjaarrapportage

Halverwege het schooljaar ontvangen de ouders van groep 3 t/m 8 een schriftelijke rapportage. Dit is een kort en zakelijk rapport met betrekking tot een aantal aspecten uit de leerontwikkeling van het kind. Het is bedoeld als tussentijdsverslag aan de ouders.

Getuigschrift

Aan het eind van ieder schooljaar maakt de groepsleraar voor elk kind van groep 3 t/m 8 een getuigschrift. Een deel van het getuigschrift richt zich rechtstreeks tot het kind in de vorm van een spreuk of verhaal. Het tweede deel van het getuigschrift is gericht aan de ouders. Het geeft een beeld van de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt. De getuigschriftenuitreiking op de laatste schooldag is elk jaar een bijzonder gebeuren.

Voortgangsgesprekken

In de gesprekken met de ouders probeert de groepsleerkracht een aantal aspecten uit de leerontwikkeling van het kind te bespreken. Voor de jongste kleuters (groep 1) worden in het najaar en op het einde van het schooljaar oudergesprekken gehouden.

Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 verwachten we de ouders minimaal voor 1 gesprek per jaar. Dit is tijdens de uitreiking van de halfjaarrapportage. Dit gesprek in januari of februari duurt 15 minuten.

De gesprekken kunnen ’s middags of ’s avonds gevoerd worden en zijn over twee weken gespreid.

Tussentijdse gesprek

Tenslotte is er altijd de mogelijkheid om tussentijds een gesprek te hebben. Dit kan op verzoek van ouders of op verzoek van de groepsleerkracht. Wij vragen ouders bij zorgen of ongerustheid tijdig contact op te nemen met de leerkracht. Als ouders en school samenwerken kan dit optimaal bijdragen aan een goede voortgang van het kind.

 

Scroll naar boven